Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej

(520 godz. dydaktycznych)

Adresatami są instruktorzy i animatorzy kultury; pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy; terapeuci i pracownicy służb medycznych; instruktorzy warsztatów terapii zajęciowej oraz pracownicy domów opieki społecznej.

Oferta skierowana jest również do osób, które prowadzą zajęcia, a nie posiadają kompetencji specjalistycznych oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej. Techniki pracy wykorzystujące sztukę w terapii służą zarówno osobom, które ujawniają trudności w realizacji zadań życiowych jak i tym, które pragną doskonalić jakość własnego życia w relacjach z innymi, rozwijać zdolności twórcze, kształtować własną osobowość. Przedmiotem działań arteterapii może być każdy człowiek, a środkiem oddziaływania wszystkie dziedziny sztuki: muzyka, taniec, plastyka, drama i teatr,

Celem Kursu jest przygotowanie specjalistyczne instruktorów, nauczycieli, pedagogów placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkół specjalnych, pracowników domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej w placówkach kultury, oświaty, resortu edukacji i służby zdrowia oraz samorządowych i organizacji pożytku publicznego. 

CELE OGÓLNE STUDIUM ARTETERAPII I TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

  • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych i terapii zajęciowej.

  • Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.

  • Nabycie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce.

  • Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.

  • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno z osobami zdrowymi jak  i niepełnosprawnymi.

  • Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy.

  • Zdobycie umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań psychokorekcyjnych poprzez arteterapię i terapię zajęciową..

Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi dysfunkcjami. Uzyskają przygotowanie warsztatowe, a także wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej. Otrzymają zaświadczenie ukończenia Studium, zaś po ukończeniu studiów podyplomowych uzupełniających otrzymają świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej.

Program i organizacja kursu

Absolwenci Studium będą mieli  możliwość uzupełnienia kwalifikacji na jednosemestralnych – 100 godz. UZUPEŁNIAJĄCYCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8, Dział Edukacji, pokój 18 lub tel. 85 740-37-18

[ powrót ]