Kurs Biblioterapii, edycja 2015/2016

Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie biblioterapii, szczególnie: pedagogów, nauczycieli i wychowawców, polonistów; bibliotekarzy i animatorów kultury; terapeutów i pracowników służb medycznych; instruktorów warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników socjalnych i domów opieki społecznej.

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez poznanie różnorodnych form pracy z tekstem literackim, stymulujących twórczość i pobudzających aktywność. Uczestnicy kursu zapoznają się z wykorzystaniem metody biblioterapii w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną opartą na podstawach psychologiczno – literackich.

Kurs Biblioterapii przybliży nowe, szersze spojrzenie na książkę i pokaże możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach pracy dydaktyczno-wychowawczej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej. Pogłębi zainteresowania uczestników wartościową książką i jej możliwościami wspierania rozwoju społeczno – emocjonalnego.

CELE OGÓLNE KURSU:

 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii;
 • Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb i projektowania oddziaływań psychokorekcyjnych poprzez literaturę oraz konstruowanie scenariuszy zajęć.
 • Zapoznanie słuchaczy z różnymi możliwościami wykorzystania literatury w pracy z różnymi grupami wiekowymi i potrzebami uczestników;
 • Rozwijanie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych w tekstach literackich, w pracy indywidualnej i grupowej;
 • Pobudzanie aktywności i wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie z książką i innymi materiałami biblioterapeutycznymi;
 • Doskonalenie warsztatu biblioterapeuty poprzez przygotowanie i prezentację zajęć z wykorzystaniem literatury.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów:

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia – link do pobrania
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Ksero dowodu osobistego;
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto:
  BANK PKO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 oraz dostarczenie wraz z dokumentami ksera dowodu wpłaty.

PROGRAM I ORGANIZACJA KURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs w trakcie rekrutacji. Zostanie uruchomiony po zebraniu grupy.
Szczegółowe informacje: Dział Edukacji WOAK - pokój 18 lub tel. 85 740-37-18

[ powrót ]