"Podlaski Pomost Kultury"

Fotoreportaż z konferencji

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury będzie realizował trzyletni projekt pod nazwą Podlaski Pomost Kultury. WOAK będzie regionalnym koordynatorem tego projektu w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem projektu jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. A wszystko po to, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży.

Rzecz w tym, aby nauczyć młodych ludzi uczestniczyć w kulturze. Uświadomić im, że warto korzystać z kultury, warto poznawać jej ofertę i że warto ją współtworzyć. Aby przekonać młodych ludzi do tego, trzeba mieć dobrze wyszkolone kadry, które w nowoczesny i atrakcyjny sposób potrafią do młodzieży dotrzeć. Dotychczas słyszeliśmy głosy z regionu, że nie ma kadr, że potrzebne są warsztaty, materiały. Że potrzebne są narzędzia, by móc realizować dobre pomysły edukacyjne. Projekt PODLASKI POMOST KULTURY takie możliwości daje. To szansa na to, by edukacja kulturowa w naszym województwie stała się skuteczna i nowoczesna. Chcemy przekonać młodych ludzi, że warto uczestniczyć w kulturze i tego ich nauczyć.

Konkretnie, zależy nam na tym, by:

  • poszerzyć krąg młodych osób, które mogą uczestniczyć w edukacji kulturowej;
  • wzmocnić wiedzę, umiejętności i kompetencje osób, które zajmują się edukacją kulturową (a więc instruktorów, animatorów, nauczycieli), tak by byli skuteczni.
  • stworzyć możliwości i płaszczyzny współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową, zwłaszcza tych ze sfery edukacji i tych ze sfery kultury (wiemy, że z taką współpracą jest krucho);
  • uświadomić znaczenie edukacji kulturowej, zwłaszcza w kręgach odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczno-kulturalną.

W ramach projektu organizowanych będzie szereg przedsięwzięć. Na początek – działalność badawcza, czyli diagnoza obecnego stanu w zakresie edukacji kulturowej. Dowiemy się, jakie mamy zasoby, jakie kadry, jakie formy edukacji kulturowej, a także jakie są potrzeby w tym zakresie. Kolejny krok to odpowiedź na te potrzeby, czyli szkolenia i warsztaty dla animatorów, instruktorów i nauczycieli. Wreszcie współfinansowanie – w formie konkursów – programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

Wszystkie działania będą realizowane we współpracy z kuratorem oświaty, szkołami i centrami doskonalenia kadr, organizacjami pozarządowymi oraz ponad dwudziestoma lokalnymi ośrodkami kultury z całego regionu.

Na realizację tego projektu mamy ponad 1 mln 130 tys. zł, w tym dofinansowanie na poziomie prawie 850 tys. zł na lata 2016-2018. To duże pieniądze, które możemy przeznaczyć na edukacje kulturową dla młodych, zgodnie z ich potrzebami. Potrzebami, które starannie zdiagnozujemy.

 
Szczegółowe działania:
 
I  Diagnoza stanu i potrzeb
W województwie podlaskim nie ma danych obrazujących stan edukacji kulturowej. Celem diagnozy jest stworzenie obrazu stanu oraz specyfiki edukacji kulturowej w regionie.
 
II  Konferencja – wyniki diagnozy
Po zakończeniu prac badawczych i publikacji raportu zorganizujemy konferencję tematyczną, podczas której przedstawimy wyniki badań oraz plan dalszych działań, z naciskiem na współpracę sfery oświaty i kultury. Konferencja będzie kropką nad i w tworzeniu planu działań.
 
III  Warsztaty i szkolenia dla kadr
W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby zorganizujemy cykl warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, instruktorów, animatorów. Bardzo ważne jest tu przekazanie umiejętności stosowania nowoczesnych, atrakcyjnych dla młodych ludzi form edukacji kulturowej. Warsztaty zostaną uzupełnione cyklem seminariów, które prowadzone przez ekspertów, z udziałem animatorów
i edukatorów, pozwolą znaleźć nowe, inspirujące rozwiązania w zakresie edukacji kulturowej.
 
IV  Giełda projektów
Będzie to duże wydarzenie społecznościowe i medialne zorganizowane w obiektach WOAK
w Białymstoku – w Spodkach. Dysponując przestrzenią wystawową w postaci 4 sal wystawienniczo-koncertowych, możemy zorganizować event dla ponad 500 osób.
 
V  Tworzenie materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, programów szkoleniowych
Istotą tego działania jest stworzenie i rozbudowywanie w kolejnych latach otwartej bazy bezpłatnych, ogólnodostępnych materiałów szkoleniowych. W ramach programu będą powstawały bardzo różnorodne, nowoczesne pomoce i narzędzia edukacyjne, umożliwiające samodzielną realizację programów edukacyjnych w każdym ośrodku w regionie.
 
VI  Wizyty coachingowe, wdrożenie rozwiązań menedżerskich
W ramach działalności konsultacyjnej i doradczej przedstawiciele WOAK w Białymstoku prowadzić będą wizyty terenowe w placówkach kulturalnych regionu. Ich celem będzie bezpośrednia dyskusja
z kadrami kultury regionu. Na jej podstawie zostaną przygotowane rekomendacje, które usprawnią działania instytucji. W zakresie możliwych form wsparcia będzie m.in. organizacja zasobów, pozyskiwanie środków, zarządzanie, ewaluacja własnych projektów, promocja w środowisku lokalnym, wykorzystanie technologii w działalności, aktywizowanie społeczności wokół działalności kulturalnej.
 
VIII  Platforma informacyjno-komunikacyjna
Platforma będzie stanowić najważniejsze źródło informacji na temat programów edukacyjnych realizowanych na terenie województwa podlaskiego oraz na temat działań projektowych. Ma być ona również miejscem aktywnego współdziałania placówek kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, animatorów, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.
 
IX  Dyskusyjne Forum Kultury
Jest to cykl spotkań półformalnych, których uczestnikami będą ludzie związani z podlaską kulturą. Spotkania będą się opierały na dobrowolnym udziale osób chcących wymienić się doświadczeniami, skorzystać z rozwiązań stosowanych przez innych. Nie będą to formalne prelekcje, przemówienia, ale wymiana doświadczeń, szukanie inspiracji itp.
 
X  Konkursy regrantingowe
Założenia: 12 projektów po 10 tys. zł w 2016, 22 projekty po 10 tys. w 2017 i 22 projekty
po 10 tys. w 2018 r.
Pierwszym elementem działania będzie opracowanie założeń konkursów. Pracownicy WOAK
w Białymstoku wraz z partnerami opracują szczegóły konkursów, ich zakres, formy realizacji. Zespół kierować się będzie wytycznymi NCK i doświadczeniami pilotażu programu Bardzo Młoda Kultura oraz schematami realizacji działań regrantingowych. Uwzględniona zostanie lokalna specyfika, w tym potrzeby animatorów i dydaktyków wskazane w diagnozie.

XI  Działania ewaluacyjne

 

[ powrót ]