2 - letni KURS INSTRUKTORSKI Z DZIEDZINY TAŃCA JAZZOWEGO, edycja 2016/2018

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na
2 - letni KURS INSTRUKTORSKI Z DZIEDZINY TAŃCA JAZZOWEGO, edycja 2016/2018.

Kurs posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Celem kursu jest przygotowanie specjalistyczne wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w dziedzinie tańca jazzowego. Słuchacze uzyskają wiedzę kierunkową i metodyczną , a także profesjonalne umiejętności instruktorskie z zakresu metodyki pracy z zespołem tanecznym.

PROGRAM KURSU INSTRUKTORSKIEGO przewiduje 520 godz. dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

Przedmioty specjalistyczne: Taniec klasyczny z metodyką nauczania, Taniec współczesny z metodyką nauczania, Podstawy teorii ruchu, Rytmika z umuzykalnieniem, Kompozycja tańca, Taniec jazzowy z metodyką nauczania, Modern jazz z metodyką nauczania, Broadway jazz, Afro jazz, Pop jazz, Tap dance, Polskie tańce narodowe, Taniec towarzyski, Taniec nowoczesny – wybrane style, Technika wyrazu scenicznego, Warsztat zadaniowy – tworzenie i prezentacja przez uczestników zajęć tanecznych.

Przedmioty ogólne: Warsztat pracy z grupą – teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z grupą, Wybrane zagadnienia z muzyki, Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii, pierwsza pomoc medyczna, Historia tańca i baletu.

ORGANIZACJA

 • Kurs Instruktorski trwa cztery semestry i obejmuje 520 godzin dydaktycznych.
 • W programie na przedmioty specjalistyczne przewidziano 425 godz., stanowi to 82% ogółu zajęć, daje to duże prawdopodobieństwo profesjonalnego i praktycznego przygotowania do zawodu instruktora tańca.
 • Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej, z wykorzystaniem metod aktywnych angażujących uczestników.
 • Zajęcia realizowane będą w systemie stacjonarno - zaocznym w ramach 3 dniowych sesji comiesięcznych (piątek – sobota – niedziela) oraz 2 tygodniowych sesji letnich stacjonarnych.
 • Do prowadzenia zajęć zapraszać będziemy doświadczoną kadra pedagogiczną i instruktorską o dużych osiągnięciach tanecznych z naszego regionu i kraju.
 • Nauka na kursie jest odpłatna, czesne za jeden semestr wynosi 1.300,- zł. / istnieje możliwość rozłożenia odpłatności na raty/.
 • Absolwenci otrzymają Zaświadczenia ukończenia Kursu Instruktorskiego, z dziedziny Tańca Jazzowego z wyszczególnieniem liczby godzin i przedmiotów realizowanych w ramach 520 godz. programu nauczania.

REKRUTACJA od 10.05.2016r. do 28.08.2016r.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów:

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia – do pobrania ze strony internetowej;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Ksero dowodu osobistego;
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,- zł na konto: BANK PKO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 i dostarczenie wraz z dokumentami ksera dowodu wpłaty.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie sprawdzenie predyspozycji słuchowo – ruchowych oraz tanecznych w oparciu o opracowaną choreografię, etiudę lub układ taneczny. Osoby zainteresowane zostaną poinformowane o jej terminie e-mailem lub telefonicznie.

Kierownik kursu: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji WOAK.

Szczegółowe informacje: WOAK pokój 18; tel. 85 740-37-18

KARTA ZGŁOSZENIA
PROGRAM NAUCZANIA
ULOTKA INFORMACYJNA


[ powrót ]