Przegląd zdobnictwa obrzędowego

REGULAMIN
XXII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU PN. „ZDOBNICTWO OBRZĘDOWE
CYKLU WIOSENNEGO I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH”

ORGANIZATORZY:
Moniecki Ośrodek Kultury
ul. Białostocka 25, 19 - 100 Mońki, tel./ fax (85)716 24 64, www.kulturamonki.pl, e-mail: mok@post.pl
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
ul. Kilińskiego 8, 15 - 950 Białystok, tel. (85) 740 37 15, (85) 740 37 16, e-mail: woak@woak.bialystok.pl

CELE KONKURSU:

 • Aktywizacja środowiska twórców ludowych z terenu województwa podlaskiego, a zwłaszcza ziemi monieckiej.
 • Podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi, wiosną i karnawałem.
 • Wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia.
 • Rozwój postaw twórczych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU
Konkurs obejmuje:

 • Pisanki wykonane na jajku pełnym lub wydmuszkach.

UWAGA!

 • Ze względu na trwałość pisanki prosimy o dłuższe gotowanie jajka.
 • Niedogotowane jajka pękają, pokrywają się wyciekami i nie mogą być oceniane przez jury.
 • Nie można wysyłać w blaszanych pudełkach, ponieważ pisanki ulegają zniszczeniu.
 • Obowiązuje tradycyjna technika wykonania, a barwienie barwnikami naturalnymi lub chemicznymi.
 • Palmy i ozdoby domu (kwiaty, pająki, wycinanki) powinny być wykonane zgodnie z tradycją miejscową.
 • Do wykonania kwiatów można użyć kolorowej bibułki, piór itp. Zaś palmy nie mogą być wyłącznie kompozycjami bibułkowymi (co powodowało dyskwalifikację w dotychczasowych konkursach), lecz muszą być połączone z żywą zieloną roślinką np. bukszpanem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 27 marca 2017 r. dostarczą swoje prace na adres:
Moniecki Ośrodek Kultury,
19-100 Mońki, ul. Białostocka 25,
kontakt – Krystyna Barbara Lewkowska

 • Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia zawierającą : imię i nazwisko, adres i wiek autora.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Do konkursu można zgłaszać od 5 do 10 sztuk pisanek w kategorii dorosłych oraz minimum 3 pisanki w kategorii I i II.

OCENA PRZEGLĄDU

 • Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
  kat. I - dzieci szkół podstawowych
  kat. II - młodzież Gimnazjum
  kat. III - młodzież szkół średnich i dorośli
 • oraz w pięciu dyscyplinach twórczych:
  pisanki, palmy, kwiaty, pająki, wycinanki.
 • Preferowane będą wzory tradycyjne.
 • Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Impreza podsumowująca w/w przegląd odbędzie się 9 kwietnia 2017 r.
o godz. 11.30 w Monieckim Ośrodku Kultury /NIEDZIELA PALMOWA/.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU I SPRZEDAŻY PISANEK.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

[ powrót ]