Menedżer kultury - rekrutacja na studia

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
oraz
Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na

Studia odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarczą wiedzy, umiejętności, lepszej znajomości siebie i własnych możliwości.

Studia adresowane są osób zarządzających placówkami kultury, menedżerów kultury, twórców i animatorów kultury, do pracowników samorządów lokalnych (starostw i urzędów miast, miast i gmin oraz gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w sferze kultury.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat efektywnego zarządzania instytucją kultury i jej funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami, kreatywnego i skutecznego realizowania działalności merytorycznej oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Cele studiów:

 • zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury;
 • przekazanie wiedzy z zakresu prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, tworzenia jej wizji i strategii;
 • zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, w tym: umiejętności komunikacji, negocjacji, autoprezentacji jak również kierowania kadrą i twórczego przywództwa
 • przekazanie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych oraz przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Studia trwają 2 semestry i obejmują 190 godz. dydaktycznych - 30 punktów ECTS.
Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Zajęcia realizowane będą:
  - w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
  - w WSiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40
 • Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, podczas jednodniowych zjazdów (10 godz. dydaktycznych) w dni powszednie.
 • Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi WSFiZ oraz innych wyższych uczelni białostockich i warszawskich, jak również praktycy związani z instytucjami kultury.
 • Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.
 • Opłata za studia (czesne) wynosi 3.400 zł płatne jednorazowo.
 • Istnieje możliwość rozłożenia czesnego odpłatności na raty.
 • Dodatkowo wymagane opłaty:
  - wpisowe 100 zł
  - opłata za wydanie świadectwa 30 zł
  - opłata archiwizacyjna 100 zł
 • Łączna odpłatność za studia wynosi 3.630 zł
 • Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz może uiszczać w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
  19 1240 5211 1111 0000 4929 0899
 • W ramach opłaty zapewnione będą materiały dydaktyczne i serwis kawowy.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Menedżer Kultury” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.
 • Studia zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się minimum 20 osób.
 • Promocją i rekrutacją zajmie się WOAK.

Kierownik studiów po stronie WSFiZ: dr Dorota Frasunkiewicz
Kierownik studiów po stronie WOAK: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji

3. REKRUTACJA
Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie wymaganych dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy „Zapisz się online” na stronie internetowej WSFiZ-CKP
  http://www.centrumpodyplomowe.pl/formularz_zgloszeniowy/
 • papierowa wersja formularza będzie wypełniania w siedzibie WSFiZ CKP (adres poniżej);
 • formularz musi być wypełniony zdalnie przed dostarczeniem dokumentów do CKP;
 • świadectwo ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • dowód opłaty wpisowego / 100,- zł./ na ww. numer konta.

Dokumenty należy dostarczyć do CKP przy WSFiZ na adres:
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40,
pokój 219, budynek B (vis a vis bramy wjazdowej), p. II

Kontakt z CKP:
tel.: 85 678 58 45; kom. 600-881-533; Fax: 85 67 50 088
mail: ckp@wsfiz.edu.pl

[ powrót ]