PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER KULTURY

Fotoreportaż z inauguracji

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER KULTURY
2018/2019
2 semestry
200 godz. dydaktycznych
30 punktów ECTS

CELE STUDIÓW
Nabycie wiedzy z zakresu metod nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury, prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, jak również tworzenia jej wizji i strategii, czy projektowania produktu kulturalnego (festiwalu, dni miasta, itp.) Zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia projektów i przedsięwzięć kulturalnych, w tym: uruchomienia własnej działalności oraz doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, koniecznych dla efektywnego działania w obszarze kultury.

PROGRAM

 • Nowoczesne zarządzanie instytucją kultury 70 godz.
  zarządzanie organizacją – metody i trendy; strategia zarządzania instytucją kultury - wizja i misja; ekonomika kultury i źródła finansowania kultury; przedsiębiorczość w kulturze; projekty i wnioski aplikacyjne; system projektowania produktu kulturalnego;
 • Aspekty prawne w kulturze 25 godz.
  podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury; prawo autorskie; zamówienia publiczne;
 • Marketing w kulturze 20 godz.
  promocja i wizerunek instytucji kultury; sponsoring w działalności kulturalnej;
 • Komunikacja interpersonalna 35 godz.
  komunikacja werbalna i niewerbalna; negocjacje; sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej 50 godz.
  psychologia pracy zespołowej; psychologia kierowania ludźmi; coaching.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Rozpoczęcie zajęć: 13 września 2018 r. – zakończenie zajęć: 30 września 2019 r.
 • Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 p. ECTS.
 • Zajęcia realizowane będą przez uznanych specjalistów w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem metod aktywnych;
 • Odbywać się będą dwa razy w miesiącu we czwartki od 9.00 do 17.45 (10 godz. dydaktycznych z przerwą) w Białymstoku w siedzibie WOAK, ul. Kilińskiego 8,
 • Czesne wynosi 4.500 zł. płatne jednorazowo do dn. 30 czerwca 2018r. (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty) na rachunek bankowy Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania nr: Bank PEKAO S.A. 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899 z dopiskiem za jakie studia dotyczy wpłata i jakiego uczestnika.
 • Wymagane dodatkowe opłaty: wpisowe – 100 zł, wydanie świadectwa – 30 zł, archiwizacja – 100 zł. Łączna odpłatność za studia wynosi 4.730 zł

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu ustnego absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Menedżer Kultury” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PRZEZ:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, p. 219
tel.: 85 678 58 45; kom. 600-881-533; 
fax: 85 67 50 088 e-mail: ckp@wsfiz.edu.pl
www.centrumpodyplomowe.pl
 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Edukacji

15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8, p. 18
tel. 85 740-37-18, e-mail: edukacja@woak.bialystok.pl 
www.woak.bialystok.pl

[ powrót ]