PODYPLOMOWE STUDIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECKU I RODZINIE

PODYPLOMOWE STUDIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECKU I RODZINIE
2018/2020
3 semestry
375 godz. dydaktycznych
45 punktów ECTS

CELE STUDIÓW
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Jednocześnie celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do pomocy i interwencji psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Słuchacze poznają różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

PROGRAM

 • Trening rozwoju osobistego - 30 godz.
 • Psychologia rozwojowa - 15 godz.
 • Psychologia kliniczna - 15 godz.
 • Warsztat umiejętności społecznych - 20 godz.
 • Warsztat indywidualnej pomocy psychologicznej - 30 godz.
 • Grupowe metody pomocy psychologicznej - 30 godz.
 • Stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami potrzebującymi pomocy - 40 godz.
 • Pomoc psychologiczna na rzecz dziecka i rodziny - 30 godz.
 • Interwencja i pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach życiowych - 30 godz.
 • Motywowanie do korzystania z pomocy - 30 godz.
 • Kierowanie grupami i automotywacja - 10 godz.
 • Seminarium dyplomowe - 35 godz.
 • Warsztat superwizyjny (superwizja 6 metod pomocy psychologicznej po 10 godz.) - 60 godz.
BON EDUKACYJNY:
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów w wysokości do 90% w formie bonów edukacyjnych u jednego z trzech liderów projektu:
MIASTO BIAŁYSTOK: (powiaty: sokólski, białostocki) www.bonynaszkolenia.pl
MIASTO ŁOMŻA: (powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, powiat zambrowski) www.bonynaszkolenie.pl
MIASTO SUWAŁKI: (powiaty: suwalski, augustowski, grajewski, moniecki, sejneński) www.bonnaszkolenie.pl
 
Wymagana jest również rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Tam należy wybrać WYSZUKAJ ORGANIZATORA, a następnie w okienku szukaj po frazie wpisać: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, w okienku miejscowość: Białystok. Dalej należy wybrać USŁUGI AKTUALNE kierunek: POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECKU I RODZINIE i zapisać się na to szkolenie.

ORGANIZACJA STUDIÓW
 • Rozpoczęcie zajęć: 29 września 2018 r. – zakończenie zajęć: 30 maja 2020 r.,
 • Studia trwają 3 semestry i obejmują 375 godz. dydaktycznych – 45 p. ECTS,
 • Zajęcia realizowane będą przez uznanych specjalistów w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych,
 • Odbywać się będą w ramach 2-dniowych zjazdów (sobota – niedziela) raz/dwa razy w miesiącu w Białymstoku w siedzibie WOAK, ul. Kilińskiego 8,
 • Czesne wynosi 7.500 zł. płatne jednorazowo do dn. 30.06.2018 r. (istniejemożliwość rozłożenia płatności na raty) na rachunek bankowy Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania nr: Bank PEKAO S.A. 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899
  z dopiskiem za jakie studia dotyczy wpłata i jakiego uczestnika,
 • Wymagane dodatkowe opłaty: wpisowe – 100 zł, wydanie świadectwa – 30 zł, archiwizacja – 100 zł. Łączna odpłatność za studia wynosi 7.730 zł
Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu ustnego absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów „Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 
REKRUTACJA od 11 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN REKRUTACJI DO 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU!

Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie wymaganych dokumentów
:
 • formularza zgłoszeniowego ze strony: www.centrumpodyplomowe.pl/formularz_zgloszeniowy (w zakładce “Wybór studiów” należy wybrać Pomoc Psychologiczna Dziecku i Rodzinie);
 • świadectwa ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopii dowodu osobistego;
 • dowodu opłaty wpisowego w wysokości 100 zł./ na ww. konto.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2018 r. do CKP przy WSFiZ, ul. Ciepła 40, p. 219.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PRZEZ:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, p. 219
tel.: 85 678 58 45; kom. 600-881-533; 
fax: 85 67 50 088 e-mail: ckp@wsfiz.edu.pl
www.centrumpodyplomowe.pl
 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Edukacji

15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8, p. 18
tel. 85 740-37-18, e-mail: edukacja@woak.bialystok.pl 
www.woak.bialystok.pl

 

[ powrót ]