PODYPLOMOWE STUDIA ARTETERAPII I TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PODYPLOMOWE STUDIA ARTETERAPII I TERAPII ZAJĘCIOWEJ
2018/2020
3 semestry
375 godz. dydaktycznych
45 punktów ECTS
CELE STUDIÓW
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z osobami zarówno zdrowymi jak i o różnych dysfunkcjach psychofizycznych. Jednocześnie celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej oraz przygotowanie warsztatowe i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej.

PROGRAM
 • Trening rozwoju osobistego - 30 godz.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej - 20 godz.
 • Warsztat umiejętności społecznych - 20 godz.
 • Metodyka pracy arteterapeutycznej - 20 godz.
 • Warsztat pracy z grupą - 20 godz.
 • Warsztat kreatywności - 10 godz.
 • Drama - 25 godz.
 • Choreoterapia - 25 godz.
 • Muzykoterapia - 25 godz.
 • Biblioterapia - 25 godz.
 • Sztuki plastyczne - 25 godz.
 • Terapia zajęciowa - 25 godz.
 • Pedagogika zabawy - 25 godz.
 • Kierowanie grupami i automotywacja - 10 godz.
 • Seminarium dyplomowe - 30 godz.
 • Warsztat superwizyjny - 40 godz.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Rozpoczęcie zajęć: 22 września 2018 r. – zakończenie zajęć: 30 maja 2020 r.,
 • Studia trwają 3 semestry i obejmują 375 godz. dydaktycznych – 45 p. ECTS,
 • Zajęcia realizowane będą przez uznanych specjalistów w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych,
 • Odbywać się będą w ramach 2-dniowych zjazdów (sobota – niedziela) raz/dwa razy w miesiącu w Białymstoku w siedzibie WOAK, ul. Kilińskiego 8,
 • Czesne wynosi 7.500 zł. płatne jednorazowo do dn. 30.06.2018 r. (istniejemożliwość rozłożenia płatności na raty) na rachunek bankowy Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania nr: Bank PEKAO S.A. 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899 z dopiskiem za jakie studia dotyczy wpłata i jakiego uczestnika,
 • Wymagane dodatkowe opłaty: wpisowe – 100 zł, wydanie świadectwa – 30 zł, archiwizacja – 100 zł. Łączna odpłatność za studia wynosi 7.730 zł
Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu ustnego absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów „Arteterapii i Terapii Zajęciowej” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PRZEZ:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, p. 219
tel.: 85 678 58 45; kom. 600-881-533; 
fax: 85 67 50 088 e-mail: ckp@wsfiz.edu.pl
www.centrumpodyplomowe.pl
 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Edukacji

15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8, p. 18
tel. 85 740-37-18, e-mail: edukacja@woak.bialystok.pl 
www.woak.bialystok.pl

[ powrót ]