IKK arteterapia 2011-2013

Szanowni Państwo
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na nowy specjalistyczny kierunek kształcenia - 2 letni INSTRUKTORSKI KURS KWALIFIKACYJNY z dziedziny ARTETERAPII i TERAPII ZAJĘCIOWEJ, w roku szk. 2011/2013, który organizowany jest za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pod nadzorem merytoryczno-organizacyjnym Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Celem Kursu będzie przygotowanie specjalistyczne instruktorów, nauczycieli, pedagogów placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkół specjalnych, pracowników domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej w placówkach kultury, oświaty, resortu edukacji i służby zdrowia oraz samorządowych i organizacji pożytku publicznego.

Adresatami są: instruktorzy i animatorzy kultury; pedagodzy, nauczyciele i wychowawczy; terapeuci i pracownicy służb medycznych; instruktorzy warsztatów terapii zajęciowej oraz pracownicy domów opieki społecznej.

Szczególnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty osoby, które prowadzą zajęcia a nie posiadają kompetencji specjalistycznych oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji instruktorskich, wiedzy i umiejętności w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej. Techniki pracy wykorzystujące sztukę w terapii służą zarówno osobom, które ujawniają trudności w realizacji zadań życiowych jak i tym, które pragną doskonalić jakość własnego życia w relacjach z innymi, rozwijać zdolności twórcze, kształtować własną osobowość. Przedmiotem działań arteterapii może być każdy człowiek, a środkiem oddziaływania wszystkie dziedziny sztuki: muzyka, taniec, plastyka, drama i teatr, literatura.

CELE OGÓLNE IKK w dziedzinie ARTETERAPII I TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych i terapii zajęciowej.
 • Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.
 • Nabycie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce.
 • Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno z osobami zdrowymi jak i niepełnosprawnymi.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy.
 • Zdobycie umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań psychokorekcyjnych poprzez arteterapię i terapię zajęciową.

Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi dysfunkcjami. Uzyskają profesjonalne przygotowanie warsztatowe i instruktorskie, a także wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej.

Absolwenci IKK otrzymują zaświadczenia stwierdzające posiadanie wykształcenia równorzędnego ze średnim specjalistycznym w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej, zgodnie z Rozp. MKiS z 9 marca 1999r. / Dz. U. Nr 26, poz. 234 /.

ORGANIZACJA IKK

 • Kurs trwa cztery semestry i obejmuje 620 godzin
 • W programie na przedmoty specjalistyczne realizowane formą warsztatową przewidziano 520 godz., stanowi to 84% ogółu zajęć, co daje duże prawdopodobieństwo profesjonalnego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia realizowane będą w systemie stacjonarno-zaocznym w ramach 3 dniowych sesji comiesięcznych (piątek-sobota-niedziela) oraz 2 dziesięciodniowych sesji letnich stacjonarnych
 • Do prowadzenia zajęć zapraszać będziemy wybitnych wykładowców - trenerów, specjalistów poszczególnych dziedzin sztuki z regionu i kraju o znaczącym dorobku w obszarze prowadzonych zajęć
 • Kurs jest odpłatny, odpłatność za semestr wynosi 800 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Doskonalenia Kadr WOAK, tel. 85 740-37-18, pokój 18

Harmonogram zajęć na Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym z dziedziny ARTETERAPIA i TERAPIA ZAJĘCIOWA rok/ szk. 2012/2013

 • 14 - 16 IX 2012 r.
 • 12 - 14 X 2012 r.
 • 16 - 18 XI 2012 r.
 • 30 XI - 02 XII 2012 r.
 • 18 - 20 I 2013 r.
 • 15 - 17 II 2013 r.
 • 15 - 17 III 2013 r.
 • 12 - 14 IV 2013 r.
 • 10 - 12 V 2013 r.
 • 07 - 09 VI 2013 r.
 • 14 - 16 VI 2013 r.
 • SESJA LETNIA 01 - 7 VII 2013 r.

Dokumenty do pobrania w zakładce edukacja/IKK arteterapia i terapia zajęciowa

[ powrót ]