Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej

Kontakt:
Dział Edukacji WOAK
edukacja@woak.bialystok.pl  
85 740-37-18

 


W najnowszym odcinku programu "Projekt na plus" TVP Białystok wystąpili nasz wicedyrektor Cezary Mielko i Wanda Młyńczyk - pomysłodawczyni projektu Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, działającego przy WOAK.

 

WYDAWNICTWA:

 
"Socjoterapia teoria i praktyka"
część VI
pod red. Wandy Młyńczyk

"Socjoterapia teoria i praktyka" 
część V
pod red. Wandy Młyńczyk

"Socjoterapia teoria i praktyka"
część IV
pod red. Wandy Młyńczyk 


"Socjoterapia teoria i praktyka" 
część III
pod red. Wandy Młyńczyk
 


"Socjoterapia teoria i praktyka" 
część II
pod red. Wandy Młyńczyk


"Socjoterapia teoria i praktyka"
część I
pod red. Wandy Młyńczyk

Szanowni Państwo,
z przyjemnością pragnę poinformować, iż projekt Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową i od 16 kwietnia 2012 r. rozpoczynamy rekrutację na VI edycję.
Tym razem do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe w powiecie białostockim i Białymstoku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że udział w szkoleniach będzie satysfakcjonujący i spełni Państwa oczekiwania.

Z poważaniem:
Wanda Młyńczyk – Kierownik Projektu

Projekt skierowany jest do osób pracujących, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim (pedagogika, psychologia, nauki humanistyczne) i zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych bądź dostosowaniem umiejętności i wiedzy do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe w zakresie socjoterapii, z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej.

Szkolenia w ramach projektu obejmują 350 godz. dydaktycznych i realizowane będą w okresie od sierpnia 2012 r. do maja 2013 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej — VI edycja przewiduje 350 godz. dydaktycznych i obejmuje:

 • treningi: trening interpersonalny, umiejętności psychospołecznych, umiejętności wychowawczych - praca z trudnym wychowankiem, trening pracy z grupą socjoterapeutyczną - proces grupowy i fazy rozwoju grupy, trening zadaniowy - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych pod superwizją;
 • warsztaty: warsztat socjoterapii - teoretyczne i metodyczne podstawy socjoterapii, jako metody pracy z grupą, psychologia społeczna, jako podstawa pracy z grupą, arteterapia w pracy z grupą socjoterapeutyczną;
 • warsztaty edukacji twórczej: drama w socjoterapii, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, sztuki plastyczne, rękodzieło artystyczne w socjoterapii, pedagogika zabawy;
 • seminarium dyplomowe - opracowanie przez uczestników prac dyplomowych w formie programów socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych lub profilaktycznych.

Szkolenia realizować będą wysokiej klasy specjaliści, uznani i doświadczeni wykładowcy trenerzy z kraju i regionu: psychologowie, trenerzy PTP; pedagodzy socjoterapeuci i terapeuci pedagogiczni; pedagodzy i arteterapeuci z różnych dziedzin sztuki.

Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - VI edycja wychodzi naprzeciw doskonaleniu umiejętności w zakresie socjoterapii z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej i ma na celu:

 • zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie udzielać pomocy i wsparcia dzieciom oraz młodzieży, w przezwyciężaniu ich trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • wyposażenie w teoretyczne i metodyczne podstawy socjoterapii, jako metody pracy z grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych
 • poznanie nowych, skutecznych i atrakcyjnych metod pracy z dziećmi oraz młodzieżą, uwzględniających działania twórcze w pracy wychowawczej
 • zdobycie i doskonalenie umiejętności w zakresie treningu interpersonalnego, treningu pracy z grupą socjoterapeutyczną oraz umiejętności psychospołecznych
 • zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie oddziaływań wychowawczych oraz diagnozowania i korygowania zaburzonych zachowań dzieci i młodzieży
 • zdobycie umiejętności w zakresie projektowania oddziaływań korekcyjnych oraz konstruowania programów socjoterapeutycznych, stanowiących podstawę pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami w zachowaniu.

Jeżeli jesteś:

 • osobą pracującą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
 • posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, psychologia, nauki humanistyczne),
 • zamieszkujesz w powiecie białostockim i Białymstoku
 • chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, bądź dostosować umiejętności i wiedzę do aktualnych potrzeb rynku pracy

Zgłoś się

Rekrutacja trwać będzie od 16 kwietnia do 11 maja 2012 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Komisja Rekrutacyjna 17 maja 2012 r. zamieści na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. które poproszone będą o uzupełnienie dokumentacji w dniach od 21 maja do 1 czerwca 2012 r. zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Deklaracja wstępna uczestnictwa w projekcie
2.
Karta zgłoszenia
3.
Ankieta na potrzeby rekrutacji
4.
Zaświadczenie o zatrudnieniu
5.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
6.
Ulotka informacyjna

Wszelkie informacje dotyczące „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej VI edycja" można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok (Dział Doskonalenia Kadr, pok. 18, tel. 85 740-37-18, e-mail: edukacja@woak.bialystok.pl, fax: 85 740-37-19)

REGULAMIN
uczestnictwa w bezpłatnym projekcie
„Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja”

 1. Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja realizowane jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku bezpłatnie, w formie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Termin realizacji projektu: 01.04.2012 r. – 30.06.2013 r.
 3. Celem Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja jest doskonalenie zawodowe w zakresie socjoterapii, z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej
 4. Szkolenia realizowane w ramach projektu adresowane są do dorosłych osób pracujących, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, nauki humanistyczne), zamieszkujących w powiecie białostockim i Białymstoku, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.
 5. Liczba miejsc ograniczona. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 60 osób. Planowane są trzy grupy szkoleniowe, po 20 osób w każdej z grup.

Informacja o szkoleniach realizowanych w ramach projektu Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI:

 1. Program szkoleń przewiduje 350 godz. dydaktycznych i obejmować będzie:
  treningi: trening interpersonalny, umiejętności psychospołecznych, umiejętności wychowawczych – praca z trudnym wychowankiem, trening pracy z grupą socjoterapeutyczną – proces grupowy i fazy rozwoju grupy, trening zadaniowy – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych pod superwizją;
  warsztaty: warsztat socjoterapii – teoretyczne i metodyczne podstawy socjoterapii, jako metody pracy z grupą, psychologia społeczna, jako podstawa pracy z grupą, arteterapia w pracy z grupą socjoterapeutyczną;
  warsztaty edukacji twórczej: drama w socjoterapii, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, sztuki plastyczne, rękodzieło artystyczne w socjoterapii, pedagogika zabawy;
  seminarium dyplomowe – opracowanie przez uczestników prac dyplomowych w formie programów socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych lub profilaktycznych.
 2. Miejsce szkoleń: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ulica Kilińskiego 8.
 3. Szkolenia realizowane będą od sierpnia 2012 r. do maja 2013 r. w następujących terminach:
  21.08.2012 r. – 25.08.2012 r. - „Trening interpersonalny” – szkolenie wyjazdowe
  07 – 09.09.2012 r.
  21 – 23.09.2012 r.
  05 – 07.10.2012 r.
  19 – 21.10.2012 r.
  09 – 11.11.2012 r.
  23 – 25.11.2012 r.
  07 – 09.12.2012 r.
  14 – 16.12.2012 r.
  11 – 13.01.2013 r.
  25 – 27.01.2013 r.
  08 – 10.02.2013 r.
  22 – 24.02.2013 r.
  08 – 10.03.2013 r.
  22 – 24.03.2013 r.
  19 – 21.04.2013 r.
  17 – 18.05.2013 r.
 4. „Trening interpersonalny” w wymiarze 40 godz. dydaktycznych realizowany będzie wyjazdowo. Miejsce szkolenia – do ustalenia.
 5. Organizator ze środków projektu pokrywa koszty szkolenia wyjazdowego „Treningu interpersonalnego”, w tym: transport w obie strony, wyżywienie, zakwaterowanie Uczestnika.
 6. Zajęcia podczas 3 dniowych sesji odbywać się będą w:
      piątki: 16:00 – 19:00 - 4 godz. szkoleniowe
      soboty: 9:00 – 17:15 - 10 godz. szkoleniowych (z przerwą)
      niedziele: 9:00 – 13:30 - 6 godz. szkoleniowych 
  Każda z sesji przewiduje 20 godz. dydaktycznych.

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja będzie realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
 2. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z promocją projektu i trwać będzie od 16 kwietnia do 11 maja 2012 r. Dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu trwania rekrutacji do 30 czerwca 2012 r., aż do momentu zapełnienia miejsc szkoleniowych.
 3. Rekrutacja na Studium zostanie przeprowadzona poprzez:
  • umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl oraz www.e-kultura.pl,
  • wysłanie informacji do osób zainteresowanych oraz instytucji, w których pracuje potencjalna grupa uczestników biorących udział w projekcie,
  • zamieszczenie ogłoszenia w prasie o projekcie i warunkach rekrutacji w dniach: 18 i 25.04.2012 r.,
  • baner, plakaty i ulotki promujące projekt.
 4. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w terminie od 16 kwietnia do 11 maja 2012 r., proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
  • deklarację wstępną uczestnictwa w bezpłatnym projekcie Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja
  • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia
  • ankietę na potrzeby rekrutacji na Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - VI edycja
  • zaświadczenie o zatrudnieniu
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Formularze wymaganych dokumentów dostępne są do pobrania na stronie internetowej WOAK www.woak.bialystok.pl
 6. Rekrutacji dokona Komisja rekrutacyjna, która w oparciu o Regulamin pracy komisji sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i umieści na stronie internetowej 17 maja 2012 r.
 7. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę rezerwową. W przypadku konieczności uzupełnienia grup szkoleniowych do udziału w projekcie zaproszone będą osoby z listy rezerwowej wg. kolejności.
 8. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione listownie.
 9. Osoby zakwalifikowane na Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - VI edycja poproszone będą uzupełnienie w terminie od 21 maja do 1 czerwca 2012 r. dokumentacji:
  • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
  • ksero dowodu osobistego,
  • formularz danych osobowych Uczestnika biorącego udział w projekcie,
  oraz podpisanie:
  • umowy na uczestnictwo w projekcie Studium Socjoterapii Edukacji Twórczej – VI edycja
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu oraz poddanie się badaniom ewaluacyjnym po zakończeniu projektu, przeprowadzonym przez Instytucję Wdrażającą oraz przez organizatorów.
 10. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza wykreślenie danej osoby z listy uczestników biorących udział w projekcie.
 11. Uczestnik może z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w szkoleniu ciągu 7 dni od daty otrzymania listu z informacją o zakwalifikowaniu. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić organizatorów. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zastanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
 12. Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie nie może zrezygnować ze szkolenia, pod rygorem wyrównania kosztów szkolenia, poniesionych przez organizatorów. Niniejsze roszczenie staje się wymagane z chwilą nieuzasadnionej rezygnacji.

Postanowienia końcowe:

 1. W dniu rozpoczęcia szkolenia Uczestnicy biorący udział w projekcie zostaną zapoznani z systemem monitoringu przebiegu szkolenia zgodnie z wymaganiami projektu oraz poproszeni zostaną o podpisanie deklaracji ostatecznej uczestnictwa w projekcie.
 2. Organizatorzy projektu zobowiązują się do rzetelności w organizacji szkoleń oraz stałego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją projektu.
 3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć, o ustalonej liczbie godzin w trakcie danego zjazdu szkoleniowego.
 4. Organizatorzy wymagają od Uczestników punktualności oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Warunkiem ukończenia Studium jest opracowanie w ramach seminarium dyplomowego programu zajęć socjoterapeutycznych.
 6. Wybrane programy zostaną zamieszczone w publikacji „Socjoterapia – teoria i praktyka”, część VI.
 7. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają Zaświadczenie ukończenia Studium Socjoterapii Edukacji Twórczej – VI edycja, z zapisem,: „Celem Studium było doskonalenie zawodowe w zakresie socjoterapii z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej” oraz na drugiej stronie wypisane będą wszystkie przedmioty wraz z liczbą godzin.
  Zaświadczenie wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U nr 31, poz. 216).
 8. Absolwenci Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja będą mogli kontynuować naukę na uzupełniających płatnych jednosemestralnych Podyplomowych Studiach Socjoterapii w wymiarze 100 godz. w ramach umowy z WSFiZ w Białymstoku. Pozwoli to na uzyskanie kwalifikacji socjoterapeuty na poziomie trzysemestralnych studiów podyplomowych w wymiarze 450 godz.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż decyzją Komisji Rekrutacyjnej zostaliście Państwo zakwalifikowani na Studium Socjoterapii i
Edukacji Twórczej - VI edycja.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o uzupełnienie w terminie od 21 maja do 1 czerwca 2012 r. następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (ksero i oryginał do wglądu)
 • ksero dowodu osobistego ( ksero dowodu i oryginał do wglądu)
 • formularz danych osobowych (do pobrania ze strony internetowej)

oraz podpisanie

 • umowy na uczestnictwo w projekcie Studium Socjoterapii Edukacji Twórczej – VI edycja
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu oraz poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu i po jegozakończeniu projektu, przeprowadzonym przez Instytucję Wdrażającą oraz przez organizatorów.


Osoby zakwalifikowane proszone są o dostarczenie powyższych dokumentów do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, pok. nr 18 w godz. od 8:00 – 15:30, osobiście, z uwagi na podpisanie umowy i oświadczenia. Jednocześnie prosimy osoby, które zgłaszając się do udziału w projekcie przesłały dokumenty faxem, o dostarczenie oryginałów tych dokumentów tj. (karty zgłoszenia uczestnictwa, deklaracji wstępnej uczestnictwa, ankiety, zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenia o wyrażeniu zgody o przetwarzanie danych osobowych).
Niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 1 czerwca 2012 r. oznacza wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych na Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja. Osoby zakwalifikowane mogą zrezygnować z udziału w projekcie, z ważnych przyczyn osobistych w ciągu 3 dni od daty otrzymania niniejszej informacji. O rezygnacji należy natychmiast powiadomić organizatorów. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zastanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

Z wyrazami szacunku
Wanda Młyńczyk – Kierownik projektu

[ powrót ]